Sosyal Güvenlik Kurumuna Ataması Yapılanlar Hakkında Duyuru

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KURUMUMUZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN DUYURU

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Kurumumuza yerleştirilen
adaylardan atamalarına esas olmak üzere istenen belgeler;
1- Atama Başvuru Formu (Ek-1)
2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla
Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek
Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya
lisede hazırlık okunmuş ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belgesi)
3- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)
4- Askerlik durumu gösterir belge (Terhis belgesi, tecilli veya muaf olduklarını gösterir belge.) Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü
atamaları yapılacaktır. Ancak bu durumda olanların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.
5- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-2)
6- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-3)

B- ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ
Adayların atamaya esas belgeleri 05/08/2015 Salı Saat 17:00’a kadar Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan
Kaynakları Daire Başkanlığı 5. kat 522 ve 524 nolu odalara elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir. Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular www.sgk.gov.tr internet adresinden
yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.

C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI


Duyuru ve Ekleri için Tıklayınız...

Sonraki Sayfa: Sosyal Risk Analizi Çalışması

Önceki Sayfa : Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Atananlardan İstenilen Belgeler 2015/3